ការបញ្ជាទិញ លោកអ្នកគ្រាន់តែបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ!

ការទូទាត់ប្រាក់:

Tips:
លោកអ្នកនឹងអស់ក្ដីបារម្មណ៍ក្នុងការបញ្ជាទិញ ពីព្រោះក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសេវាកម្មទូទាត់បង់ប្រាក់ពេលទំនិញមកដល់ ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែបំពេញតាមព័ត៌មានខាងលើ ហើយលោកអ្នកអាចធ្វើការបញ្ជាទិញបានដោយជោគជ័យដោយគ្រាន់តែចុចនៅលើ “កម្មង់ទិញឥលូវនេះ”។
ចំណាំ:
1.ខាងយើងនឹងទំនាក់ទំនងដើម្បីបញ្ជាក់ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកក្នុងចន្លោះរយះពេល 12 ម៉ោង។
2.បន្ទាប់ពីការបញ្ជាទិញអ្នកត្រូវរង់ចាំ 1-2 ថ្ងៃ។ សូមអធ្យាស្រ័យ សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ!

Terms of Service Privacy Policy

epstore24.com © 2023 - All Rights Reserved

Hotline: 016 27 97 13 | 097 55 67 943

This site is not a part of TikTok, Inc. or TikTok.com, nor is it sponsored or endorsed by TikTok. TikTok is a trademark of TikTok, Inc

Thank you and enjoy!