តើលោកអ្នកមានស្គាល់នរណាដែលមានបញ្ហាសក់ស្កូវដែរឬទេ?

ពេលត្រឹម 10នាទីប៉ុណ្ណោះ!អាចឲ្យលោកអ្នកប្តូរពណ៌សក់បាន កក់ភ្លាមខ្មៅភ្លាម